Független Nemzetközi Tanácsadó Iroda Kft.

Hírek

GINOP-PLUSZ-3.2.1-21 – III ütem. Munkavállalók képzése

Pályázat célja: A MUNKAVÁLLALÓK ÉS VÁLLALATOK ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK ÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MUNKAERŐ FEJLESZTÉSÉN KERESZTÜL

 Pályázók köre:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel.
 • Nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe,
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
 • A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része. Az erről szóló bankszámlakivonat a kérelem kötelező mellékletét kell, hogy képezze.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
 • Részvénytársaság (GFO 114)
 • Betéti társaság (GFO 117)
 • Szociális szövetkezet (GFO 121)
 • Takarék- és hitelszövetkezet (GFO 122)
 • Iskolaszövetkezet (GFO 123)
 • Agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124)
 • Biztosító szövetkezet (GFO 126)
 • Egyéb szövetkezet (GFO 129)
 • Európai részvénytársaság (SE) (GFO 141)
 • Európai szövetkezet (SCE) (GFO 142)
 • Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (GFO 143)
 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 144)
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226)
 • Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (GFO 227)
 • Egyéni cég (GFO 228)
 • Egyéni vállalkozó (GFO 231)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 • Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) (GFO 574)

Kérelmek típusai:

 • Önálló kérelem: A pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg képzést.
 • Együttes kérelem: Együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállítók munkavállalóinak közös képzését tartalmazza.
  • Beszállítói integrátor: Az a termelőtevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával. Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat az adott kész-, vagy félkész termék tekintetében a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet. Olyan vállalkozás, amely bevételeinek több mint 50 százaléka képzési tevékenységből származik, nem lehet beszállítói integrátor.
  • Beszállító: Az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrészeket és/vagy részegységeket és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy adalékanyagot és/vagy alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére (ideértve építőipari főtevékenység esetében az alvállalkozókat is). Együttes kérelem esetén egy cég a beszállító és beszállítói integrátor szerepek közül csak egyet tölthet be (tehát egy vállalat, vagy csak beszállítói integrátorként, vagy csak beszállítóként jelenhet meg az együttes kérelemben). Az együttes kérelmet minden esetben az integrátor nyújtja be, amihez a beszállító cégek meghatalmazása szükséges. Beszállítói szerepben együttes kérelem nem adható be. Együttes kérelem esetén a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a beszállítói integrátor és a beszállító vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük, az eredményességi elvárásokat minden vállalkozásnak önállóan teljesítenie kell.

Támogatás formája:

 • Feltételesen visszatérítendő: A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Elszámolás jogcíme:

 • Képzések: Képzési támogatás.
 • Bértámogatás: De minimis támogatás

Előleg mértéke:

 • A képzési támogatás kifizetése előlegként történik (100%). Kizárólag a képzési költség esetében igényelhető előleg. Abban az esetben, ha egy adott személy több képzésben is részt vesz, nem az előleg folyósításakor kerül alkalmazásra a halmozódási szabály, hanem a foglalkoztató által benyújtandó képzésen részvevők névsorának beküldésekor kerül vizsgálatra az egy főre eső képzési költség maximumának vizsgálata. A maximum elérésekor a foglalkoztató vállalja, hogy ezen munkavállalójára csak a kieső munkaidőre járó bértámogatás kerül folyósításra, és az előzetesen kifizetett képzési előleget visszafizeti.

Támogatható tevékenységek:

 • Szakmai ismeretre irányuló képzés
  • Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
 • Soft skill képzés
  • Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.
 • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  • Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
 • Nyelvi képzés
  • Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

 

Fontos feltétel, hogy:

 • mikro-, kis – és középvállalatok esetében legalább 3 fő,
 • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

képzése szükséges a támogatás megigénylésére.

 

BÉRTÁMOGATÁS:

 • A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési jelenléti ív alapján. A bértámogatás igénylése opcionális

Képzés formája:

 • kontaktórás
 • online formában
 • távoktatás keretében és
 • zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.

Képzés igazolása Képző által kiállított Tanúsítvány révén igazolható

 

A MEGVALÓSÍTANDÓ KÉPZÉSRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK (min. 16 órás képzések):

 

 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás

 

Belső képzés esetében is meg kell felelni az Fktv. 11.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, azaz a felnőttképző (belső képzés esetében a továbbadott támogatást igénylő vállalkozás) a felnőttképzési tevékenység  végzésére - a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével - más jogalannyal nem állapodhat meg.

 

Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti képzések.

 

A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések esetében 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a képzési költséget.

Belső képzés esetében a támogatott vállalkozásnak önköltség-számítási módszertant szükséges benyújtania a költségek alátámasztására.

Belső képzés esetén, amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő vállalkozás munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget. Belső képzés esetén, amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3 ajánlattal szükséges alátámasztani a piaci árat.

 

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200.000 Ft, ami az alábbi négy szempont bármelyikének teljesülése esetében 300.000 Ft-ra növelhető. Az elszámolható keretösszeg az összes képzési típusra együttesen értendő, az óradíj megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési költség ezt az összeget meghaladhatja, de maximum 200.000 (növelt esetben 300.000) forint számolható el.

 

 • Hátrányos helyzet: A képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetűnek tekinthető személyekre értendő. E támogatás esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:
 • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
 • 50 éven felüli személy; vagy
 • alacsony iskolai végzettségű vagy pályakezdő (nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést [az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje]), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló.
 • Szabad Vállalkozási Zóna,
 • kiemelt ágazat,
 • IKT képzések

A támogatás összege:

 • nagyvállalatok esetén minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft,
 • mikro-, kis és középvállalkozások esetén minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A támogatás mértéke:

nagyvállalatoknál 50%,

mikro- és kisvállalkozásoknál 70%,

középvállalkozások esetében pedig 60%.

 

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, ügyvezető igazgató

 

Kérdése van? Hívjon!

+36-20/377-9200