Címlap

GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program

GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program

Megjelent a GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program, amely keretében támogatják a gyakornokok bérét és járulékait, a mentor bérét és járulékait 6 hónapig (gyakornokokat további 3 hónapig kell foglalkoztatni), továbbá ezen költségek akár 40%-át eszközbeszerzésre lehet fordítani, mely átalány alapú, így árajánlatot sem kell benyújtani!

A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-a.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Előleg igénylése:

· Maximum a megítélt támogatási összeg 25%-a lehet.

Támogatást igénylők köre:

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

a) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

b) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és

d) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

b) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

c) szövetkezetek (12 - szövetkezet)

Támogatásban nem részesíthetők köre (a felsorolás nem teljeskörű, azt a Pályázati Felhívás tartalmazza!):

a) amely a jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét vagy kisadózó vállalkozók esetében a megelőző lezárt, teljes üzleti év beszámolójában foglalt bevétel 60%-ának megfelelő összeget,

A rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 450- 2400 db.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Gyakornokok foglalkoztatása:

b) az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében a 30. életévét be nem töltött személy,

c) a 25 évesnél fiatalabb célcsoporttag a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás (25-29 év közötti megváltozott munkaképességű fiatal esetén nem releváns),

d) iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,

e) a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,

f) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik.

Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások (a felsorolás nem teljes, azt a Pályázati Felhívás tartalmazza!):

· Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.

· A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációját. A regisztrációt dokumentáló, a Járási Hivatal által kiállított Igazolást be kell benyújtania a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem részeként.

· A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 3 hónap.

· A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.

· A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.

· Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható.

· Jelen felhívás és a GINOP-5.2.4-16 jelű felhívás keretében egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.

Elszámolható költségek:

· A célcsoporttag (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).

· A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő bérköltség 360.000 forint/hó maximális támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

· Ha a támogatást igénylő a támogatást igénylő gyakornoka részére a maximálisan támogathatónál magasabb bért fizet a támogatással érintett időszakban, úgy a támogatási kérelemben vállalnia kell az előírt továbbfoglalkoztatás során is a magasabb bér kifizetését.

· A vis maior esetben a kieső gyakornokot érintően a számára folyósított ellátás munkáltatót terhelő költségei a gyakornok pótlásáig elszámolhatóak.

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások (a felsorolás nem teljes, azt a Pályázati Felhívás tartalmazza!):

a) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen. A tagi jogviszony nem minősül munkaviszonynak, így nem fogadható el.

b) 1-2 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 3-4 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati gyakornoki kapcsolattartó, 5-6 gyakornok esetében legfeljebb három vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása.

c) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása előrehaladási naplóban.

Elszámolható költségek:

· A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.

A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások (gyakornok + szakmai megvalósításban résztvevő személy esetén) kifizetésére kizárólag átutalással kerülhet sor.

Elszámolható költségek:

A támogatást igénylő által a projekt megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség az 5.5. a) pont szerinti személyi jellegű költségek 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint - vagyis árajánlatot nem kell benyújtani ezekhez:

· Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

· A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;

b) Eszközbeszerzés költségei - Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia;

c) Immateriális javak beszerzésének költsége;

d) Építéshez kapcsolódó költségek: infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához;

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatást igénylő által benyújtott támogatási kérelem csak a fenti elszámolható költségeket tartalmazhatja. A fenti átalany alapú költségekről elszámolási bizonylat benyújtása a támogatást igénylő részéről a támogatás folyósításához, illetve elszámolásához az átalány jelleg miatt nem szükséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre. támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30 nap, de legkésőbb 2022. szeptember 30.

A projekt területi korlátozása:

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén lakóhellyel rendelkező célcsoporttag bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája:

1. A szakképzési centrum, mint együttműködő partner által kiadott igazolás a kapcsolatfelvételről (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)

2. 25 év alatti gyakornok esetén az Ifjúsági Garancia Rendszerben történő regisztrációját dokumentáló, a Járási Hivatal által kiállított Igazolás (szkennelt –pdf/tif- formátum). 25-29 év közötti megváltozott munkaképességű célcsoporttag esetében nem releváns.

3. A projekt keretében foglalkoztatni kívánt gyakornokkal kötött munkaszerződés(ek) (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)

4. A támogatást igénylő törvényes képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által hitelesített aláírásmintája, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata.

5. A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazó oldala. (Pl. 2018-ban 1829-A-02-02 számú oldal.)

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.